Thủ tục khiếu nại lần đầu và khiếu nại lần hai

Căn cứ Luật khiếu nại 2011:

 

Khiếu nại lần đầu

Khiếu nại lần hai

Thẩm quyền giải quyết

 

– Người đã ra quyết định hành chính;

– Cơ quan có người có hành vi hành chính.

Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu
  Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ
  Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ quản lý ngành, lĩnh vực
Trình tự giải quyết khiếu nại 1. Nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp;

2. Thụ lý giải quyết khiếu nại;

3. Xác minh nội dung khiếu nại;

4. Tổ chức đối thoại;

5. Ra và gửi quyết định giải quyết khiếu nại;

6. Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Hình thức khiếu nại Đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp Đơn khiếu nại kèm theo quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, các tài liệu có liên quan
Thời hiệu khiếu nại

 

90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính – 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

– Vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày

– Đối với khởi kiện hành chính là một năm

Rút khiếu nại – Bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại

– Hình thức rút: Đơn rút khiếu nại có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại

– Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Thụ lý giải quyết khiếu nại Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền
Thời hạn giải quyết khiếu nại -Không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Vụ việc phức tạp: không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

  Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá  45 ngày, kể từ ngày thụ lý;

Vụ việc phức tạp: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý;

Vụ việc phức tạp: không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thời hạn gửi quyết định giải quyết khiếu nại Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại Trong vòng 07 ngày, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai
Chủ thể nhận quyết định giải quyết khiếu nại Người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp. Người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến.
Thời điểm có hiệu lực của Quyết định giải quyết khiếu nại – Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại mà người khiếu nại không khiếu nại lần hai.

– Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày.

– Sau 30 ngày, kể từ ngày ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.

– Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn: không quá 45 ngày.