Người có công với cách mạng được hưởng những chính sách gì?

1. Căn cứ pháp lý

Nghị định 131/2021/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020.

– Nghị định 75/2021/NĐ-CP Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ uu đãi người có công với cách mạng

– Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Những chính sách mà người có công với cách mạng được hưởng:

Căn cứ Điều 38, Điều 39 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và chế độ ưu đãi của người có công với cách mạng như sau:

Về điều kiện, tiêu chuẩn người có công giúp đỡ cách mạng:

– Người có công giúp đỡ cách mạng là người đã có thành tích giúp đỡ cách mạng trong lúc khó khăn, nguy hiểm và được Nhà nước khen tặng thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Kỷ niệm chương “Tổ quốc ghi công” hoặc Bằng “Có công với nước” trước cách mạng tháng Tám năm 1945;

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huân chương Kháng chiến;

+ Người được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến.

Về chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng:

– Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1 Điều 38 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 bao gồm:

+ Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

+ Bảo hiểm y tế;

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm;

+ Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, d, đ, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.

– Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 2 Điều 38 của 02/2020/UBTVQH14 bao gồm:

+ Trợ cấp hằng tháng; trường hợp sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp nuôi dưỡng hằng tháng;

+ Bảo hiểm y tế;

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần;

+ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.

– Chế độ ưu đãi đối với người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 3 Điều 38 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 bao gồm:

+ Trợ cấp một lần;

+ Bảo hiểm y tế;

+ Chế độ ưu đãi quy định tại điểm e và điểm g khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.

+ Người được công nhận và hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b hoặc lkhoản 1 Điều 3 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 thì không hưởng chế độ ưu đãi quy định tại Điều này.

Bên cạnh đó, về chế độ ưu đãi đối với thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Điều 40 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 như sau:

– Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa hưởng chế độ ưu đãi.

– Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 38 của Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết.

– Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi người có công giúp đỡ cách mạng chết.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp ưu đãi và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng thàng của người có công giúp đỡ cách mạng

Căn cứ Điều 70 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về thời điểm hưởng như sau:

– Người có công giúp đỡ cách mạng quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 38 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14 được hưởng trợ cấp hằng tháng kể từ tháng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi.

– Người có công quy định tại khoản 3 Pháp lệnh 02/2020/UBTVQH14.

– Người có công giúp đỡ cách mạng đã chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi thì đại diện thân nhân được hưởng trợ cấp một lần kể từ tháng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp ưu đãi.

Đồng thời bạn có thể tham khảo các quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-CP, cụ thể theo Điều 3 và Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.”

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo chi tiết về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP.

Để được hỗ trợ tư vấn chi tiết, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, Quý khách hàng vui lòng liên hệ thông qua một trong các phương thức sau:

Gọi đến số hotline: 0925.109.888

Gửi E-mail về hòm thư: hoangthanh.law.bds@gmail.com

Đến trực tiếp văn phòng Công ty Luật Hoàng Thành tại địa chỉ: tòa W1 Vinhomes West Point, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội